Niezalogowany
zmień rozmiar:

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

W  SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 


DRODZY RODZICE,

Jeżeli Państwa dziecko brało udział w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Tychy oraz wybranych przedszkolach niepublicznych, realizujących dla Miasta Tychy zadanie publiczne i nie zostało zakwalifikowane do żadnej spośród wymienionych we wniosku placówek, skontaktujemy się z Państwem w celu wskazania nowej placówki, która może przyjąć dziecko.

Wskazania do placówki będą prowadzone na podstawie art.31 ust.10 ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 z późn.zm.).

Kierowanie na wolne miejsca rozpocznie się od 29 kwietnia 2020 r. i będzie trwało sukcesywnie, aż do wyczerpania wolnych miejsc.

Po otrzymaniu informacji ze wskazaniem placówki wychowania przedszkolnego, która może przyjąć dziecko, będziecie Państwo zobowiązani potwierdzić wolę uczęszczania dziecka do wskazanego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w sposób określony w przedmiotowej informacji.

UWAGA: Nie dopełnienie potwierdzenia woli uczęszczania skutkuje utratą miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.
Szanowni Państwo !!!


Rodzice dzieci zakwalifikowanych mają obowiązek potwierdzenia woli faktycznego przyjęcia do przedszkola, do którego w procesie rekrutacji zostało zakwalifikowane dziecko.

Z uwagi na zagrożenia związane z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 potwierdzanie woli przyjęcia odbywać się będzie wyłącznie elektronicznie, za pośrednictwem sytemu NABO. W celu potwierdzenia woli, proszę o wybór opcji ,,Potwierdzam wolę przyjęcia dziecka do przedszkola”. W przypadku problemów technicznych proszę o kontakt mailowy z przedszkolem. 

Termin potwierdzania woli przyjęcia do przedszkola / oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej od 30 marca 2020 r. do 2 kwietnia 2020 r. do godz.15:00.

Uwaga!

Brak potwierdzenia, w wyznaczonym terminie, woli przyjęcia do przedszkola, do którego zostało zakwalifikowane dziecko oznacza rezygnację z miejsca.​ Stwarza jednak możliwość udziału w postępowaniu uzupełniającym. Jeżeli, po zapewnieniu wszystkim zgłoszonym podczas postępowania rekrutacyjnego miejsc w przedszkolach, pozostaną nadal wolne miejsca, zostanie przeprowadzone postępowanie uzupełniające.


DRODZY  RODZICE!!!

W związku z przedłużeniem terminu zawieszenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w szkołach i placówkach oświatowych do dnia 10 kwietnia 2020 r., informujemy, że w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok 2020/2021 zmianie ulega termin i sposób potwierdzania przez rodziców kandydatów zakwalifikowanych do przedszkola woli uczęszczania.

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 0050/89/20 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050/7/2020 Prezydenta Miasta Tychyz dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Tychy

 

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Potwierdzanie woli uczęszczania do placówki przez rodzica kandydata zakwalifikowanego

(elektronicznie w systemie NABO lub w postaci podpisanego oświadczenia przesłanego na adres e-mailowy placówki)

30 marca – 2 kwietnia  2020 r.

do godz.15:00

 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych nastąpi w dniu 3 kwietnia 2020 r. o godz.10:00 poprzez publikację na stronie internetowej placówki lub będzie można uzyskać informacje wysyłając zapytanie mailowo na adres konkretnego przedszkola lub szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi.


Do pobrania:

Druk potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w roku szkolnym 2020/2021

Druk potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola w roku szkolnym 2020/2021


UWAGA RODZICE!!!

W związku z podjęciem ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. o zawieszeniu zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w szkołach i placówkach oświatowych, informujemy, że w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021 termin podania do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych nie ulega zmianie – 13 marzec 2020 r. godz.10:00.


Zmianie ulegają terminy związane z potwierdzaniem przez rodziców kandydatów zakwalifikowanych do przedszkola woli uczęszczania oraz podaniem do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.


ZARZĄDZENIE NR 0050/74/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050/7/2020 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Tychy


 

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Potwierdzanie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli uczęszczania (złożenie pisemnego potwierdzenia woli)

27 marca – 2 kwietnia 2020 r.

do godz.15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

3 kwietnia 2020 r.

godz.10:00WARUNKI I ZASADY UDZIAŁU W REKRUTACJI:

 

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Tychy oraz wybranych przedszkolach niepublicznych, realizujących w latach 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 i 2021/2022 dla Miasta Tychy zadanie publiczne rozpoczyna się dnia 10 lutego 2020 r.

    Przedszkolami niepublicznymi, o których mowa powyżej są: Niepubliczne Przedszkole Sportowo - Artystyczne „SPORTART” w Tychach, Przedszkole Niepubliczne „EUREKA” w Tychach, Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne „Chatka Małolatka” w Tychach, Niepubliczne Przedszkole „Angielska Chatka” w Tychach i Przedszkole Niepubliczne „ABC” w Tychach.


O przyjęcie do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Tychy oraz ww. przedszkoli niepublicznych na rok szkolny 2020/2021mogą ubiegać się dzieci w wieku 3 – 6 lat zamieszkałe na terenie Miasta Tychy.

W tym celu należy wypełnić elektroniczny formularz wniosku dostępny na stronie https://przedszkola-tychy.nabory.pl lub wypełnić ręcznie wniosek o przyjęcie, który można pobrać w dowolnej placówce przedszkolnej. We wniosku można wybrać maksymalnie 3 placówki, pamiętając,że ich kolejność oznacza hierarchię ważności.

Wniosek wydrukowany z systemu elektronicznego lub wypełniony ręcznie wraz ze stosownymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w placówce pierwszego wyboru (wymienionej we wniosku jako pierwsza) w terminie od 10 lutego do 24 lutego 2020 r.  

 

WAŻNE TERMINY:


Składanie  wniosku o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

10 luty – 24 luty 2020 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

13 marca 2020 r. godz. 10:00

Potwierdzanie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli uczęszczania (złożenie pisemnego potwierdzenia woli)

13 marca – 19 marca 2020 r.

do godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

20 marca 2020 r. godz. 10:00


Zarządzenie nr 0050/7/20 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Tychy


Zarządzenie nr 0050/13/2020 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050/7/2020 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Tychy


USTAWOWE KRYTERIA NA PIERWSZYM ETAPIE REKRUTACJI 

wynikające z art. 131 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U z 2019 r. poz. 1148 z póź.zm.)

 

NR

KRYTERIUM

LICZBA PUNKTOW

WYMAGANE DOKUMENTY / OŚWIADCZENIA

1

wielodzietność rodziny kandydata

100 pkt

oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

2

niepełnosprawność kandydata

100 pkt

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2019 poz. 1172 z późn.zm.) - składane w oryginale lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

3

niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

100 pkt

4

niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

100 pkt

5

niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

100 pkt

6

samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

100 pkt

prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, akt zgonu, oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka  - składane w oryginale lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata  oraz w każdym z powyższych przypadków oświadczenie o nie wychowywaniu żadnego dziecka z jego rodzicem

7

objęcie kandydata pieczą zastępczą

100 pkt

dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2019 poz. 1111 z późn.zm.) -  składany w oryginale lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

 

KRYTERIA NA DRUGIM ETAPIE POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

zgodnie z Uchwałą nr XLIV/724/18 Rady Miasta Tychy z dnia 25 stycznia 2018 r.
(Dz.Urz. Woj. Śląskiego z 2018 r. poz.740 i Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2019 r.poz.9015)

 

NR

KRYTERIUM

LICZBA PUNKTÓW

WYMAGANE DOKUMENTY / OŚWIADCZENIA

1

kandydat objęty obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego

40 pkt

kopia decyzji dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka kandydat, w sprawie odroczenia spełniania obowiązku szkolnego lub zaświadczenie z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej o wszczętej procedurze w sprawie wydania opinii o odroczeniu, przy kandydowaniu dziecka siedmioletniego i starszego

2

kandydat, którego oboje rodziców pracuje lub studiuje w systemie dziennym

20 pkt

a) zaświadczenie z zakładu pracy lub kopia innego dokumentu potwierdzającego zatrudnienie;

b) wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub inny dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej;

c) zaświadczenie o pobieraniu nauki w trybie stacjonarnym lub inny dokument potwierdzający pobieranie nauki w tym trybie.                         

Na potwierdzenie spełnienia kryterium przez oboje rodziców należy złożyć jeden z tych dokumentów dla każdego z rodziców z osobna, a w przypadku rodzica samotnie wychowującego dziecko wystarczające jest przedłożenie jednego z tych dokumentów.

3

kandydat, który ma wykonane obowiązkowe szczepienia ochronne lub posiada długotrwałe odroczenie obowiązkowego szczepienia ochronnego

9 pkt

oświadczenie rodziców o odbyciu przez dziecko obowiązkowych szczepień lub o posiadaniu długotrwałego odroczenia obowiązkowego szczepienia

4

kandydat, którego rodzeństwo kontynuuje edukację przedszkolną w tym samym przedszkolu1, edukację szkolną w tej samej szkole, zespole szkolno-przedszkolnym

5 pkt

oświadczenie zawarte we wniosku

5

kandydat, dla którego wybrane przedszkole jest przedszkolem położonym najbliżej miejsca zamieszkania

3 pkt

oświadczenie zawarte we wniosku

1 dotyczy również oddziałów przedszkolnych


PRZECZYTAJ UWAŻNIE:

Wszystkie oświadczenia dołączone do wniosku muszą zawierać klauzulę: "Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach dołączonych do wniosku, potwierdzających spełnianie zaznaczonych kryteriów.

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może również zwrócić się z wnioskiem do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o weryfikację spełniania kryteriów ustawowych nr 1 i 6 poprzez udostępnienie informacji z bazy danych MOPS lub w drodze wywiadu, o którym mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

W przypadku nieprzedłożenia w terminie wskazanym przez Przewodniczącego dokumentów potwierdzających spełnienie zaznaczonych kryteriów oraz w przypadku negatywnego wyniku weryfikacji przez MOPS przyjmuje się, że kandydat nie spełnia danego kryterium.
Rekrutacja ID: 141; Wersja: 20.165.311.2239 Harmonogram ID: 810;