Niezalogowany
zmień rozmiar:

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2017/2018

19 KWIETNIA 2017 r. - 5 MAJA 2017 r.

O przyjęcie do przedszkola / oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 2017/2018 mogą ubiegać się dzieci w wieku 3 – 6 lat zamieszkałe na terenie miasta Tychy. Przed złożeniem wniosku o przyjęcie do przedszkola zachęcamy do zapoznania się z ofertą przedszkoli.

Aby ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej należy w terminie 19 kwietnia do 5 maja 2017 r. wypełnić elektroniczny formularz lub wypełnić ręcznie wniosek o przyjęcie, który będzie można wydrukować z tyskiego portalu oświatowego lub pobrać w dowolnej placówce po uruchomieniu rekrutacji.

Można wybrać maksymalnie 3 placówki, pamiętając, że ich kolejność oznacza hierarchię ważności.

Wniosek wydrukowany z systemu elektronicznego lub wypełniony ręcznie wraz ze stosownymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w placówce pierwszego wyboru (wymienionej na wniosku jako pierwsza) w terminie od 19 kwietnia do 5 maja 2017 r.
USTAWOWE KRYTERIA REKRUTACJI NA I ETAPIE


wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe , (Dz. U z 2017 r. poz. 59)

KRYTERIA

LICZBA PUNKTÓW

WYMAGANE DOKUMENTY / OŚWIADCZENIA

1) wielodzietność rodziny kandydata

100 pkt

oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

2) niepełnosprawność kandydata

100 pkt

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne   w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046) - składane w oryginale lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

100 pkt

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

100 pkt

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

100 pkt

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

100 pkt

prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, akt zgonu, oświadczenie  o samotnym wychowywaniu dziecka - składane w oryginale lub kopie poświadczone za zgodność   z oryginałem przez rodzica kandydata oraz w każdym z powyższych przypadków oświadczenie o nie wychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą

100 pkt

dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697) - składany w oryginale lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

PRZECZYTAJ UWAŻNIE: 

Wszystkie oświadczenia dołączone do wniosku muszą zawierać klauzulę: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach dołączanych do niniejszego wniosku, potwierdzających spełnianie zaznaczonych kryteriów.

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może również zwrócić się z wnioskiem do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o weryfikację spełniania kryteriów ustawowych nr 1 i 6 poprzez udostępnienie informacji z bazy danych MOPS lub w drodze wywiadu, o którym mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

W przypadku nieprzedłożenia w terminie wskazanym przez Przewodniczącego dokumentów potwierdzających spełnienie zaznaczonych kryteriów oraz w przypadku negatywnego wyniku weryfikacji przez MOPS przyjmuje się, że kandydat nie spełnia danego kryterium. 

KRYTERIA DO DRUGIEGO ETAPU POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO w roku szkolnym 2017/2018

wynikające z Uchwały nr XXXIII/521/17 Rady Miasta Tychy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej w Tychach oraz liczby punktów za te kryteria i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania poszczególnych kryteriów.


Nr

KRYTERIUM

LICZBA PUNKTÓW

1

kandydat objęty obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego

12 pkt

2

kandydat, którego oboje rodziców lub rodzic (w przypadku samotnego wychowania kandydata w rodzinie) pracuje, prowadzi działalność gospodarczą lub pobiera naukę w trybie stacjonarnym

6 pkt

3

kandydat, którego rodzeństwo kontynuuje edukację przedszkolną
w tym samym przedszkolu, oddziale przedszkolnym, edukację szkolną w tej samej szkole, zespole szkolno-przedszkolnym

3 pkt

4

kandydat, dla którego wybrane przedszkole jest przedszkolem położonym najbliżej miejsca jego zamieszkania

2 pkt

PRZECZYTAJ UWAŻNIE:

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania:

a) kryterium nr 1 - kopia decyzji dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka kandydat, w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego lub zaświadczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o wszczętej procedurze w sprawie wydania opinii o odroczeniu, przy kandydowaniu dziecka ośmioletniego i starszego;

b) kryterium nr 2:

- zaświadczenie z zakładu pracy lub kopia innego dokumentu potwierdzającego zatrudnienie,

- wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub inny dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej,

- zaświadczenie o pobieraniu nauki w trybie stacjonarnym lub inny dokument potwierdzający pobieranie nauki w tym trybie.

Na potwierdzenie spełnienia kryterium nr 4 przez oboje rodziców należy złożyć jeden z tych dokumentów dla każdego z rodziców z osobna, a w przypadku rodzica samotnie wychowującego dziecko wystarczające jest przedłożenie jednego z tych dokumentów.

c) Dokumentem potwierdzającym spełnianie pozostałych kryteriów, jest wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 2017/2018 wraz z zawartymi w nim oświadczeniami składanymi pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 


WAŻNE TERMINY:

1

Otwarcie systemu dla rodziców - składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z załącznikami

19 kwietnia do 5 maja 2017 r.

2

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

16 maja 2017 r.

3

Potwierdzanie woli uczęszczania (podpisywanie umów)

18 - 22 maja 2017 r. do godz. 15:00

4

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

22 maja 2017 r.

Rekrutacja ID: 129; Wersja: 7.103.283.1091 Harmonogram ID: 0;