Niezalogowany
zmień rozmiar:

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

W  SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Tychy rozpoczyna się dnia 12 lutego 2024 roku.


WARUNKI I ZASADY UDZIAŁU W REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2024/2025

O przyjęcie do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Tychy mogą ubiegać się dzieci w wieku 3 – 6 lat zamieszkałe na terenie Miasta Tychy.

W tym celu należy wypełnić elektroniczny formularz wniosku dostępny na stronie https://przedszkola-tychy.nabory.pl lub wypełnić ręcznie wniosek o przyjęcie, który można pobrać w dowolnej placówce przedszkolnej. We wniosku można wybrać maksymalnie 3 placówki, pamiętając, że ich kolejność oznacza hierarchię ważności.

Wniosek wydrukowany z systemu elektronicznego lub wypełniony ręcznie wraz ze stosownymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w placówce pierwszego wyboru (wymienionej we wniosku jako pierwsza) w  terminie  od 12  lutego 2024  roku  do  26  lutego  2024  roku.   

 

WAŻNE TERMINY:

 

Składanie wniosku o przyjęcie wraz z załącznikami

od 12 lutego 2024 r. do 26 lutego 2024 r.
do godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

18 marca 2024 r.  godz. 10:00

Potwierdzenie przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata woli uczęszczania do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

od 18 marca 2024 r. do 25 marca 2024 r.

do godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych

26 marca 2024 r.  godz. 10:00

 

USTAWOWE KRYTERIA NA PIERWSZYM ETAPIE REKRUTACJI 

wynikające z art. 131 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.)

 

KRYTERIA

LICZBA PUNKTÓW

WYMAGANE DOKUMENTY / OŚWIADCZENIA

1. wielodzietność rodziny kandydata

100 pkt

oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

2. niepełnosprawność kandydata

100 pkt

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2024 poz. 44) - składane w oryginale lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

100 pkt

4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

100 pkt

5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

100 pkt

6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

100 pkt

prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, akt zgonu, oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka  - składane w oryginale lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata  oraz w każdym z powyższych przypadków oświadczenie o nie wychowywaniu żadnego dziecka z jego rodzicem

7. objęcie kandydata pieczą zastępczą

100 pkt

dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2023 poz. 1426 z późn. zm.) -  składany w oryginale lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

 

KRYTERIA NA DRUGIM ETAPIE POSTĘPOWANIA

zgodnie z Uchwałą nr XLIV/724/18 Rady Miasta Tychy z dnia 25 stycznia 2018 r.
(Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2018 r. poz. 740 i Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2019 r. poz. 9015)


  KRYTERIA

LICZBA PUNKTÓW

WYMAGANE DOKUMENTY / OŚWIADCZENIA

1. kandydat objęty obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego

40 pkt

kopia decyzji dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka kandydat, w sprawie odroczenia spełniania obowiązku szkolnego lub zaświadczenie z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej o wszczętej procedurze w sprawie wydania opinii o odroczeniu, przy kandydowaniu dziecka siedmioletniego i starszego

2. kandydat, którego oboje rodziców pracuje lub studiuje w systemie dziennym

20 pkt

a) zaświadczenie z zakładu pracy lub kopia innego dokumentu potwierdzającego zatrudnienie;    b) wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub inny dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej; c) zaświadczenie o pobieraniu nauki w trybie stacjonarnym lub inny dokument potwierdzający pobieranie nauki w tym trybie.

Na potwierdzenie spełnienia kryterium przez oboje rodziców należy złożyć jeden z tych dokumentów dla każdego z rodziców z osobna, a w przypadku rodzica samotnie wychowującego dziecko wystarczające jest przedłożenie jednego z tych dokumentów.

3. kandydat, który ma wykonane obowiązkowe szczepienia ochronne lub posiada długotrwałe odroczenie obowiązkowego szczepienia ochronnego

9 pkt

oświadczenie rodziców o odbyciu przez dziecko obowiązkowych szczepień lub o posiadaniu długotrwałego odroczenia obowiązkowego szczepienia

4. kandydat, którego rodzeństwo kontynuuje edukację przedszkolną w tym samym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym, edukację szkolną w tej samej szkole lub zespole szkolno-przedszkolnym

5 pkt

oświadczenie zawarte we wniosku

5. kandydat, dla którego wybrane przedszkole jest przedszkolem położonym najbliżej miejsca zamieszkania

3 pkt

oświadczenie zawarte we wniosku


PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE:

Wszystkie oświadczenia dołączone do wniosku muszą zawierać klauzulę: "Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach dołączanych do niniejszego wniosku, potwierdzających spełnianie zaznaczonych kryteriów.

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może również zwrócić się z wnioskiem do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o weryfikację spełniania kryteriów ustawowych nr 1 i 6 poprzez udostępnienie informacji z bazy danych MOPS lub w drodze wywiadu, o którym mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

W przypadku nieprzedłożenia w terminie wskazanym przez Przewodniczącego dokumentów potwierdzających spełnienie zaznaczonych kryteriów oraz w przypadku negatywnego wyniku weryfikacji przez MOPS przyjmuje się, że kandydat nie spełnia danego kryterium. 

                                                                                               
Rekrutacja ID: 158; Wersja: 24.100.0.25 Harmonogram ID: 1044;