Niezalogowany
zmień rozmiar:


Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020
DRODZY RODZICE,

Jeżeli Państwa dziecko brało udział w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Tychy oraz wybranych przedszkolach niepublicznych, realizujących dla Miasta Tychy zadanie publiczne i nie zostało zakwalifikowane do żadnej spośród wymienionych we wniosku placówek, skontaktujemy się z Państwem pisemnie w celu wskazania nowej placówki, która może przyjąć dziecko.

Wskazania do placówki będą prowadzone na podstawie art. 31 ust. 10 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 poz. 996 z późn. zm.).

Kierowanie na wolne miejsca będzie trwało sukcesywnie, aż do wyczerpania wolnych miejsc.

Po otrzymaniu pisma wskazującego placówkę wychowania przedszkolnego mogącą przyjąć dziecko, będziecie Państwo zobowiązani zgłosić się do tej placówki w celu potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego. Nie dopełnienie potwierdzenia woli uczęszczania skutkuje utratą miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w Tychach.


WARUNKI I ZASADY UDZIAŁU W REKRUTACJI

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Tychy oraz wybranych przedszkolach niepublicznych, realizujących w latach 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 i 2021/2022 dla Miasta Tychy zadanie publiczne rozpoczyna się dnia 25 lutego 2019 r.

Przedszkolami niepublicznymi, o których mowa powyżej są:
• Niepubliczne Przedszkole Sportowo - Artystyczne „SPORTART” w Tychach;
• Przedszkole Niepubliczne „EUREKA” w Tychach;
• Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne „Chatka Małolatka” w Tychach;
• Niepubliczne Przedszkole „Angielska Chatka” w Tychach;
• Przedszkole Niepubliczne „ABC” w Tychach.

O przyjęcie do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Tychy oraz ww. przedszkoli niepublicznych na rok szkolny 2019/2020 mogą ubiegać się dzieci w wieku 3 – 6 lat zamieszkałe na terenie Miasta Tychy.
W tym celu należy wypełnić elektroniczny formularz wniosku dostępny na stronie https://przedszkola-tychy.nabory.pl lub wypełnić ręcznie wniosek o przyjęcie, który można pobrać w dowolnej placówce przedszkolnej. We wniosku można wybrać maksymalnie 3 placówki, pamiętając, że ich kolejność oznacza hierarchię ważności.


Wniosek wydrukowany z systemu elektronicznego lub wypełniony ręcznie wraz ze stosownymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w placówce pierwszego wyboru (wymienionej we wniosku jako pierwsza) w terminie od 25 lutego do 11 marca 2019 r.WAŻNE TERMINY:

Składanie wniosku o przyjęcie wraz z załącznikami

25 lutego 2019 r. - 11 marca 2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

28 marca 2019 r.  godz. 10:00

Potwierdzenie przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata woli uczęszczania do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

28 marca 2019 r. - 03 kwietnia 2019 r.                do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

04 kwietnia 2019 do godz. 10:00


USTAWOWE KRYTERIA NA PIERWSZYM ETAPIE POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO  

wynikające z art. 131 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U z 2018 r. poz. 996 z póź.zm.)


KRYTERIA

LICZBA PUNKTÓW

WYMAGANE DOKUMENTY / OŚWIADCZENIA

wielodzietność rodziny kandydata

100 pkt.

oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

niepełnosprawność kandydata

100 pkt.

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2018 poz. 511 z późn.zm.) - składane w oryginale lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

100 pkt.

niepełnosprawność  obojga rodziców kandydata

100 pkt.

niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

100 pkt.

samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

100 pkt.

prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, akt zgonu, oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka  - składane w oryginale lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata  oraz w każdym z powyższych przypadków oświadczenie o nie wychowywaniu żadnego dziecka z jego rodzicem

objęcie kandydata pieczą zastępczą

100 pkt.

dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2018 poz. 998 z późn.zm.) -  składany w oryginale lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

 

KRYTERIA NA DRUGIM ETAPIE POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

zgodnie z Uchwałą nr XLIV/724/18 Rady Miasta Tychy z dnia 25 stycznia 2018 r.

 

KRYTERIA

LICZBA PUNKTÓW

WYMAGANE DOKUMENTY / OŚWIADCZENIA

1. kandydat objęty obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego

12 pkt.

kopia decyzji dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka kandydat, w sprawie odroczenia spełniania obowiązku szkolnego lub zaświadczenie z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej o wszczętej procedurze w sprawie wydania opinii o odroczeniu, przy kandydowaniu dziecka siedmioletniego i starszego

2. kandydat, którego oboje rodziców pracuje lub studiuje w systemie dziennym

6 pkt.

a)zaświadczenie z zakładu pracy lub kopia innego dokumentu potwierdzającego zatrudnienie; b)wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub inny dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej; c)zaświadczenie o pobieraniu nauki w trybie stacjonarnym lub inny dokument potwierdzający pobieranie nauki w tym trybie.

Na potwierdzenie spełnienia kryterium przez oboje rodziców należy złożyć jeden z tych dokumentów dla każdego z rodziców z osobna, a w przypadku rodzica samotnie wychowującego dziecko wystarczające jest przedłożenie jednego z tych dokumentów.

3. kandydat, którego rodzeństwo kontynuuje edukację przedszkolną w tym samym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym, edukację szkolną w tej samej szkole lub zespole szkolno-przedszkolnym

3 pkt.

oświadczenie zawarte we wniosku

4. kandydat, dla którego wybrane przedszkole jest przedszkolem położonym najbliżej miejsca zamieszkania

2 pkt.

oświadczenie zawarte we wniosku

Uchwała Rady Miasta Tychy - kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego

Rekrutacja ID: 137; Wersja: 9.140.298.1658 Harmonogram ID: 734;