Niezalogowany
zmień rozmiar:

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

W  SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 

Szanowni Państwo,

 

Jeżeli Państwa dziecko brało udział w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Tychy  i nie zostało zakwalifikowane do żadnej spośród wymienionych we wniosku placówek, skontaktujemy się z Państwem w celu wskazania nowej placówki, która może przyjąć dziecko.

 

Wskazania do placówki będą prowadzone na podstawie art. 31 ust. 10 ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.).

 

Kierowanie na wolne miejsca będzie trwało sukcesywnie, aż do wyczerpania wolnych miejsc.

Po otrzymaniu informacji ze wskazaniem placówki wychowania przedszkolnego, która może przyjąć dziecko, będziecie Państwo zobowiązani potwierdzić wolę uczęszczania dziecka do wskazanego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w sposób określony w przedmiotowej informacji.

UWAGA: Niedopełnienie potwierdzenia woli uczęszczania skutkuje utratą miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej. 

Rodzice dzieci zakwalifikowanych mają obowiązek potwierdzenia woli faktycznego przyjęcia do przedszkola, do którego w procesie rekrutacji zostało zakwalifikowane dziecko, poprzez złożenie w tej placówce oświadczenia ,,Potwierdzam wolę przyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego”.

Termin potwierdzania woli przyjęcia do przedszkola / oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej - od 20 marca 2023 r. do 27 marca 2023 r do godz. 15:00.

Uwaga!

Brak potwierdzenia, w wyznaczonym terminie, woli przyjęcia do przedszkola, do którego zostało zakwalifikowane dziecko oznacza rezygnację z miejsca. 

Jeżeli, po zapewnieniu wszystkim zgłoszonym podczas postępowania rekrutacyjnego miejsc w przedszkolach, pozostaną nadal wolne miejsca, zostanie przeprowadzone postępowanie uzupełniające.

 

 

WARUNKI I ZASADY UDZIAŁU W REKRUTACJI

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Tychy – w okresie od dnia 13 lutego do 27 lutego 2023 roku.


O przyjęcie do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Tychy oraz na rok szkolny 2023/2024 mogą ubiegać się dzieci w wieku 3 – 6 lat zamieszkałe na terenie Miasta Tychy.

WAŻNE TERMINY:

 

Składanie wniosku o przyjęcie wraz z załącznikami

13 lutego 2023 r. - 27 lutego 2023 r. 

do godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

20 marca 2023 r.  godz. 10:00

Potwierdzenie przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata woli uczęszczania do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

20 marca 2023 r. do 27 marca 2023 r.      

do godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

28 marca 2023 r.  godz. 10:00

 

 

USTAWOWE KRYTERIA NA PIERWSZYM ETAPIE REKRUTACJI 

wynikające z art. 131 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14grudnia 2016 r. (Dz. U z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.)

 

KRYTERIA

LICZBA PUNKTÓW

WYMAGANE DOKUMENTY / OŚWIADCZENIA

1. wielodzietność rodziny kandydata

100 pkt

oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

2. niepełnosprawność kandydata

100 pkt

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2020 poz. 426 z późn.zm.) - składane w oryginale lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

100 pkt

4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

100 pkt

5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

 

 

100 pkt

6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

100 pkt

prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, akt zgonu, oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka  - składane w oryginale lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata  oraz w każdym z powyższych przypadków oświadczenie o nie wychowywaniu żadnego dziecka z jego rodzicem

7. objęcie kandydata pieczą zastępczą

100 pkt

dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2020 poz. 821) -  składany w oryginale lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

 

KRYTERIA NA DRUGIM ETAPIE POSTĘPOWANIA

zgodnie z Uchwałą nr XLIV/724/18 Rady Miasta Tychy z dnia 25 stycznia 2018 r.

(Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2018 r. poz. 740 i Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2019 r. poz. 9015)

 

KRYTERIA

LICZBA PUNKTÓW

WYMAGANE DOKUMENTY / OŚWIADCZENIA

1. kandydat objęty obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego

40 pkt

kopia decyzji dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka kandydat, w sprawie odroczenia spełniania obowiązku szkolnego lub zaświadczenie z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej o wszczętej procedurze w sprawie wydania opinii o odroczeniu, przy kandydowaniu dziecka siedmioletniego i starszego

2. kandydat, którego oboje rodziców pracuje lub studiuje w systemie dziennym

20 pkt

a)zaświadczenie z zakładu pracy lub kopia innego dokumentu potwierdzającego zatrudnienie;

b)wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub inny dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej;

c)zaświadczenie o pobieraniu nauki w trybie stacjonarnym lub inny dokument potwierdzający pobieranie nauki w tym trybie.

Na potwierdzenie spełnienia kryterium przez oboje rodziców należy złożyć jeden z tych dokumentów dla każdego z rodziców z osobna, a w przypadku rodzica samotnie wychowującego dziecko wystarczające jest przedłożenie jednego z tych dokumentów.


3. kandydat, który ma wykonane obowiązkowe szczepienia ochronne lub posiada długotrwałe odroczenie obowiązkowego szczepienia ochronnego

9 pkt

oświadczenie rodziców o odbyciu przez dziecko obowiązkowych szczepień lub o posiadaniu długotrwałego odroczenia obowiązkowego szczepienia

4. kandydat, którego rodzeństwo kontynuuje edukację przedszkolną w tym samym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym, edukację szkolną w tej samej szkole lub zespole szkolno-przedszkolnym

5 pkt

oświadczenie zawarte we wniosku


5. kandydat, dla którego wybrane przedszkole jest przedszkolem położonym najbliżej miejsca zamieszkania

3 pkt

oświadczenie zawarte we wniosku


PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE:

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach dołączanych do niniejszego wniosku, potwierdzających spełnianie zaznaczonych kryteriów.

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może również zwrócić się z wnioskiem do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o weryfikację spełniania kryteriów ustawowych nr 1i 6 poprzez udostępnienie informacji z bazy danych MOPS lub w drodze wywiadu, o którym mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

W przypadku nieprzedłożenia w terminie wskazanym przez Przewodniczącego dokumentów potwierdzających spełnienie zaznaczonych kryteriów oraz w przypadku negatywnego wyniku weryfikacji przez MOPS przyjmuje się, że kandydat nie spełnia danego kryterium.

 

Rekrutacja ID: 154; Wersja: 23.161.1.13 Harmonogram ID: 973;