Niezalogowany
zmień rozmiar:

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach na rok szkolny 2018/2019

DZIECI KONTYNUUJĄCE EDUKACJĘ PRZEDSZKOLNĄ

Dzieci, których rodzice / opiekunowie prawni wyrażają wolę kontynuowania edukacji przedszkolnej w dotychczasowej placówce nie biorą udziału w rekrutacji. Wystarczy złożyć deklarację o kontynuowaniu w terminie do 14 lutego 2018 br. w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza obecnie. 

WARUNKI I ZASADY UDZIAŁU W REKRUTACJI

O przyjęcie do przedszkola / oddziału przedszkolnego w SP na rok szkolny 2018/2019 mogą ubiegać się dzieci w wieku 3 – 6 lat zamieszkałe na terenie miasta Tychy.

Aby ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej należy wypełnić elektroniczny formularz na stronie https://przedszkola-tychy.nabory.pl lub wypełnić ręcznie wniosek o przyjęcie, który można pobrać w dowolnej placówce. Można wybrać maksymalnie 3 placówki, pamiętając, że ich kolejność oznacza hierarchię ważności. Wniosek wydrukowany z systemu elektronicznego lub wypełniony ręcznie wraz ze stosownymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w placówce pierwszego wyboru (wymienionej na wniosku jako pierwsza) w terminie od 21 lutego do 7 marca br.   

WAŻNE TERMINY:

Składanie wniosku o przyjęcie wraz z załącznikami

21 lutego  2018 - 7 marca 2018

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych

16 marca 2018  godz. 9.00

Potwierdzenie przez rodziców (opiekunów prawnych) kandydata woli uczęszczania do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

16 marca 2018 - 21 marca 2018 do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

22 marca 2018 do godz. 15.00

 USTAWOWE KRYTERIA REKRUTACJI NA I ETAPIE

wynikające z art. 131 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r., (Dz. U z 2017 r. poz. 59 z póź. zm.)

KRYTERIA

LICZBA PUNKTÓW

WYMAGANE DOKUMENTY / OŚWIADCZENIA

wielodzietność rodziny kandydata

100 pkt.

oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

niepełnosprawność kandydata

100 pkt.

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2016 poz. 2046 z późn.zm.) - składane w oryginale lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

100 pkt.

niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

100 pkt.

niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

100 pkt.

samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

100 pkt.

prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, akt zgonu, oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka  - składane w oryginale lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata  oraz w każdym z powyższych przypadków oświadczenie o nie wychowywaniu żadnego dziecka z jego rodzicem


objęcie kandydata pieczą zastępczą

100 pkt.

dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2017 poz. 697 z późn.zm.) -  składany w oryginale lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

 

KRYTERIA  DO DRUGIEGO ETAPU POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

KRYTERIA

LICZBA PUNKTÓW

WYMAGANE DOKUMENTY / OŚWIADCZENIA

1. kandydat objęty obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego

12 pkt.

kopia decyzji dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka kandydat, w sprawie odroczenia spełniania obowiązku szkolnego lub zaświadczenie z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej o wszczętej procedurze w sprawie wydania opinii o odroczeniu, przy kandydowaniu dziecka siedmioletniego i starszego

2. kandydat, którego oboje rodziców pracuje lub studiuje w systemie dziennym

6 pkt.

a)zaświadczenie z zakładu pracy lub kopia innego dokumentu potwierdzającego zatrudnienie; b)wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub inny dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej; c)zaświadczenie o pobieraniu nauki w trybie stacjonarnym lub inny dokument potwierdzający pobieranie nauki w tym trybie.

Na potwierdzenie spełnienia kryterium przez oboje rodziców należy złożyć jeden z tych dokumentów dla każdego z rodziców z osobna, a w przypadku rodzica samotnie wychowującego dziecko wystarczające jest przedłożenie jednego z tych dokumentów.

3. kandydat, którego rodzeństwo kontynuuje edukację przedszkolną w tym samym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym, edukację szkolną w tej samej szkole lub zespole szkolno-przedszkolnym

3 pkt.

oświadczenie zawarte we wniosku

4. kandydat, dla którego wybrane przedszkole jest przedszkolem położonym najbliżej miejsca zamieszkania

2 pkt.

oświadczenie zawarte we wniosku

PRZECZYTAJ UWAŻNIE:

Wszystkie oświadczenia dołączone do wniosku muszą zawierać klauzulę: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach dołączanych do niniejszego wniosku, potwierdzających spełnianie zaznaczonych kryteriów.

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może również zwrócić się z wnioskiem do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o weryfikację spełniania kryteriów ustawowych nr 1 i 6 poprzez udostępnienie informacji z bazy danych MOPS lub w drodze wywiadu, o którym mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

W przypadku nieprzedłożenia w terminie wskazanym przez Przewodniczącego dokumentów potwierdzających spełnienie zaznaczonych kryteriów oraz w przypadku negatywnego wyniku weryfikacji przez MOPS przyjmuje się, że kandydat nie spełnia danego kryterium. 


Rekrutacja ID: 137; Wersja: 8.125.293.1405 Harmonogram ID: 681;